Deze site maakt gebruik van cookies. Klik hier om de cookie verklaring te bekijken Akkoord

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering? en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. recht tot vernietiging: Ferrify heeft na een jaar, na kenbaar te geven dat een verrichte reparatie deze al dan niet hersteld kan worden of na reparatie langdurig in onze schappen blijft liggen, het recht om het betreffende apparaat te vernietigen en / of voor doeleinden, door Ferrify toe te eigenen.      
   
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Ferrify geluidsverhuur

Herenbosstraat 12

1741CG Schagen
Telefoonnummer: 06-51166699
E-mailadres: info@Ferrify.nl
KvK-nummer: 37057313 alkmaar